جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0239 Dehydrated Ethanol, >99.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 200L KP
E0238 Dehydrated Ethanol, >99.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 18L KP
E0487 EDTA disodium salt dehydrate, >99.0 % 6381-92-6 C10H14N2Na2O8.2H2O 10kg KP
E0488 EDTA disodium salt dehydrate, >99.0 % 6381-92-6 C10H14N2Na2O8.2H2O 25kg KP
E0065 EDTA disodium salt dehydrate, >99.0 % 6381-92-6 C10H14N2Na2O8.2H2O 20kg KP
E0230 Ethanol(발효), 95.1~95.6 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 200L KP
E0229 Ethanol(발효), 95.1~95.6 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 18L KP
E0224 Ethanol(합성), 95.0~95.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 200L NIH
E0223 Ethanol(합성), 95.0~95.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 18L NIH

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف