جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
P1509 Potassium Citrate monohydrate, 99.0~100.5% (T) 6100-05-6 C6H5K3O7·H2O 20kg USP
P1508 Potassium Citrate monohydrate, 99.0~100.5% (T) 6100-05-6 C6H5K3O7·H2O 10kg USP
P1405 Potassium Citrate monohydrate, 99.0~100.5% (T) 6100-05-6 C6H5K3O7·H2O 25kg USP
P1517 Potassium Phosphate dibasic, 98.0 ~ 100.5 %(T) 12,782 7758-11-4 HK2PO4 20kg USP
P1518 Potassium Phosphate dibasic, 98.0 ~ 100.5 %(T) 12,782 7758-11-4 HK2PO4 25kg USP
P1516 Potassium Phosphate dibasic, 98.0 ~ 100.5 %(T) 12,782 7758-11-4 HK2PO4 10kg USP
P1513 Potassium Phosphate monobasic, 98.0~100.5% (T) 12,7829 7778-77-0 H2KO4P 10kg NF
P1515 Potassium Phosphate monobasic, 98.0~100.5% (T) 12,7829 7778-77-0 H2KO4P 25kg NF
P1514 Potassium Phosphate monobasic, 98.0~100.5% (T) 12,7829 7778-77-0 H2KO4P 20kg NF
P1506 Potassium Sulfate, >99 % (T) 12,7845 7778-80-5 K2O4S 20kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف