جستجوی مواد خام ترکیبی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Package
EDTA disodium salt dihydrate, 99.5% 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 20kg Bag
Epichlorohydrin 13,3642 106-89-8 C3H5ClO 20kg Can
Ethanolamine, 99.0% 13,3762 141-43-5 C2H7NO 18kg Can
2-Ethoxyethanol, 99.0% 13,3786 110-80-5 C4H10O2 18L Can
2-Ethoxyethanol, 99.0% 13,3786 110-80-5 C4H10O2 200L Drum
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 13,6064 111-90-0 C6H14O3 18L Can
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, 99.0% 112-15-2 C8H16O4 18L Can
2-Ethoxyethyl acetate, 99.0% 13,3787 111-15-9 C6H12O3 200L Drum
2-Ethoxyethyl acetate, 99.0% 13,3787 111-15-9 C6H12O3 18L Can
Ethyl acetate, 99.0% 13,3792 141-78-6 C4H8O2 18L Can

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف