جستجوی مواد خام ترکیبی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Package
Calcium acetate monohydrate, 98.0% 5473-26-0 C4H6CaO4·H2O 15kg Bag
Calcium acetate monohydrate, 98.0% 5473-26-0 C4H6CaO4·H2O 20kg Bag
Calcium carbonate, 98.0% 13,1658 471-34-1 CcaO3 25kg Bag
Calcium chloride dihydrate, powder, 71.0-77.5% 10035-04-8 CaCl2·2H2O 25kg Bag
Calcium chloride, anhydrous 13,1660 10043-52-4 CaCl2 20kg Bag
Calcium chloride, anhydrous 13,1660 10043-52-4 CaCl2 25kg Bag
Calcium hydroxide, 95.0% 13,1674 1305-62-0 Ca(OH)2 15kg Bag
Calcium hydroxide, 95.0% 13,1674 1305-62-0 Ca(OH)2 20kg Bag
Calcium nitrate tetrahydrate, 98.5% 13477-34-4 CaN2O6·4H2O 25kg Bag
Calcium oxide, 98.0% 13,1691 1305-78-8 CaO 20kg Bag

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف