جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B1103 Benzoyl chloride, 99.0% 13,1113 98-88-4 C7H5ClO 500g GR
B1602 Benzoyl chloride, 99.0% 13,1113 98-88-4 C7H5ClO 200L
B1424 Benzoyl peroxide, 75.0% remainder water 13,1117 94-36-0 C14H10O4 500g
B1188 Benzyl alcohol 13,1126 100-51-6 C7H8O 1L KP
B1385 Benzyl alcohol 13,1126 100-51-6 C7H8O 18L KP
B0249 Benzyl alcohol, 99.0% (GC) 13,1126 100-51-6 C7H8O 18L EP
B1498 Benzyl alcohol, 99.0% (GC) 13,1126 100-51-6 C7H8O 4L EP
B0247 Benzyl alcohol, 99.0% (GC) 13,1126 100-51-6 C7H8O 500mL EP
B0248 Benzyl alcohol, 99.0% (GC) 13,1126 100-51-6 C7H8O 1L EP
B2484 Benzyl alcohol, 99.0% (GC) 13,1126 100-51-6 C7H8O 210kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف