جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B2004 tert-Butyldimethylsilyl chloride, 98.0% 18162-48-6 (CH3)3CSi(CH3)2Cl 5g GR
B2002 tert-Butyldimethylsilyl chloride, 98.0% 18162-48-6 (CH3)3CSi(CH3)2Cl 100g GR
T1058 Tetrabutylammonium bromide, 99.0% 1643-19-2 C16H36BrN 100g GR
T0061 Tetrabutylammonium bromide, 99.0% 1643-19-2 C16H36BrN 500g GR
T2739 Tetrabutylammonium bromide, 99.0% 1643-19-2 C16H36BrN 20kg GR
T1059 Tetrabutylammonium bromide, 99.0% [1643-19-2] 1643-19-2 C16H36BrN 25g GR
T1228 Tetrabutylammonium hydrogen sulfate, 98.0% 32503-27-8 (CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4) 25g
T1735 0.1mol/L-Tetrabutylammonium hydroxide solution in toluene/methanol 2052-49-5 (CH3CH2CH2CH2)4N(OH) 100ml NAT
T2199 Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt% solution in water 2052-49-5 (CH3CH2CH2CH2)4N(OH) 250g
T0079 Tetrabutylammonium iodide,>98.0% (T) 311-28-4 C16H36IN 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف