جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B0125 Benzalkonium chloride solution, 50.0% (T) 13,1058 8001-54-5 500g
B2163 Benzalkonium chloride solution, 50.0% (T) 13,1058 8001-54-5 R=C8H17 to C18H37 100kg
B1181 Benzalkonium chloride, 97.0% 13,1058 8001-54-5 R=C8H17 to C18H37 25g EP
B1182 Benzalkonium chloride, 97.0% 13,1058 8001-54-5 R=C8H17 to C18H37 100g EP
B1268 Benzalkonium chloride, 97.0% 13,1058 8001-54-5 R=C8H17 to C18H37 250g EP
B1269 Benzalkonium chloride, 97.0% (d=0.98) 13,1058 8001-54-5 R=C8H17 to C18H37 500g EP
B2138 Benzamide, 99.0% 13,1059 55-21-0 C6H5CONH2 25g
B1183 Benzene 13,1066 71-43-2 C6H6 4L HPLC
B1184 Benzene 4L
B0142 Benzene, 99.5% (GC) 13,1066 71-43-2 C6H6 500mL EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف