جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B0107 Bentonite 13,1053 1302-78-9 500g
B0109 Bentonite 13,1053 1302-78-9 1kg
B2140 Benzaldehyde,>98.0% 12,1085 100-52-7 C7H6O 500ml EP
B2141 Benzaldehyde,>98.0% 12,1085 100-52-7 C7H6O 1L EP
B2151 Benzaldehyde,>98.0% 12,1085 100-52-7 C7H6O 20kg EP
B1173 Benzaldehyde,>99.0% 12,1085 100-52-7 C7H6O 1L GR
B1113 Benzaldehyde,>99.0% 12,1085 100-52-7 C7H6O 500ml GR
B0123 Benzalkonium chloride solution, 10.0% (T) 13,1058 8001-54-5 R=C8H17 to C18H37 20kg
B2270 Benzalkonium chloride solution, 10.0% (T) 13,1058 8001-54-5 R=C8H17 to C18H37 500g
B0125 Benzalkonium chloride solution, 50.0% (T) 13,1058 8001-54-5 500g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف