جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B1192 Bismuth standard solution, 1000ppm 7440-69-9 Bi 100ml AAS
B1191 Bismuth(III) nitrate pentahydrate, 98.0% 10035-06-0 BiN3O9·5H2O 500g EP
B1930 Bismuth(III) nitrate pentahydrate, 98.0% 10035-06-0 BiN3O9·5H2O 25kg EP
B0341 Bismuth(III) oxide, 99.0% (T) 13,1273 1304-76-3 Bi2O3 1kg EP
B0343 Bismuth(III) oxide, 99.0% (T) 13,1273 1304-76-3 Bi2O3 500g EP
B0345 Bismuth(III) oxide, 99.0% (T) 13,1273 1304-76-3 Bi2O3 25kg EP
B0362 Bisphenol A,>98.0% (GC) 13,1296 80-05-7 500g EP
B1494 Bisphenol A,>98.0% (GC) 13,1296 80-05-7 1kg EP
B0361 Bisphenol A,>98.0% (GC) 13,1296 80-05-7 25kg EP
B2421 Biuret, 96.0% 13,1305 108-19-0 C2H5N3O2 25g IG

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف