جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B2484 Benzyl alcohol, 99.0% (GC) 13,1126 100-51-6 C7H8O 210kg EP
B1386 Benzyl alcohol, >98.0% (GC) 13,1126 100-51-6 C7H8O 200L KP
B1189 Benzyl alcohol,>99.0% (GC) 13,1126 100-51-6 C7H8O 500mL GR
B1187 Benzyl alcohol,>99.0%(GC) 13,1126 100-51-6 C7H8O 1L GR
B2129 Benzyl benzoate, 99.0% 13,1129 120-51-4 C6H5COOCH2C6H5 500ml
B1975 Benzyl chloride, 99.0% (GC) 13,1131 100-44-7 C7H7Cl 500g GR
B0831 Benzyl chloride, 99.0% (GC) 13,1131 100-44-7 C7H7Cl 500g EP
B1976 Benzyl chloride, 99.0% (GC) 13,1131 100-44-7 C7H7Cl 1kg GR
B0830 Benzyl chloride, 99.0% (GC) 13,1131 100-44-7 C7H7Cl 1kg EP
B2080 Benzyl chloride, 99.0% (GC) 13,1131 100-44-7 C7H7Cl 20kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف