جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
T2286 L-Tyrosine, 99.0% (T) 13,9907 60-18-4 C9H11NO3 500g GR
T1704 m-Toluidine, 99.0% 13,9614 108-44-1 C7H9N 25ml
T1705 m-Toluidine, 99.0% 13,9614 108-44-1 C7H9N 100ml
T2273 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane 2530-85-0 H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3 1kg
T2271 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane 2530-85-0 H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3 100g
T2272 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane 2530-85-0 H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3 500g
T2270 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane 2530-85-0 H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3 25g
T1645 N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99.0% 110-18-9 C6H16N2 100ml GR
T1646 N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99.0% 110-18-9 C6H16N2 500ml GR
T0470 o-Tolidine dihydrochloride, 98.0% (T) 612-82-8 [-C6H3(CH3)-4-NH2]2·2HCl 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف