جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B0032 Barium chloride dihydrate, 98.5% (T) 13,974 10326-27-9 BaCl2·2H2O 1kg EP
B0030 Barium chloride dihydrate, 98.5% (T) 13,974 10326-27-9 BaCl2·2H2O 500g EP
B2535 Barium chloride dihydrate, 98.5% (T) 13,974 10326-27-9 BaCl2·2H2O 25kg EP
B1172 Barium chloride, anhydrous, 99.0% 13,974 10361-37-2 BaCl2 500g
B1307 Barium chloride, anhydrous, 99.0% 13,974 10361-37-2 BaCl2 1kg EP
B0039 Barium chromate, 98.0% (T) 13,975 10294-40-3 BaCrO4 500g GR
B1121 Barium fluoride, 99.0% (T) 13,977 7787-32-8 BaF2 100g GR
B1120 Barium fluoride, 99.0% (T) 13,977 7787-32-8 BaF2 25g GR
B0832 Barium hydroxide octahydrate 13,980 12230-71-6 H2O2Ba·8H2O 25kg CP
B2401 Barium hydroxide octahydrate, 95.0% 13,980 12230-71-6 H2O2Ba·8H2O 500g CP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف