جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0578 Imidazole, 99.0% 13,4935 288-32-4 C3H4N2 500g GR
I0457 Imidazole, 99.0% 13,4935 288-32-4 C3H4N2 100g GR
I0840 Imidazole, 99.0% 13,4935 288-32-4 C3H4N2 25kg GR
I0005 Imidazole, 99.0% (T) (=Glyoxaline) 13,4935 288-32-4 C3H4N2 25g GR
I0716 Iminodiacetic acid,>98.0% 13,4940 142-73-4 HN(CH2CO2H)2 25g GR
I0717 Iminodiacetic acid,>98.0% 13,4940 142-73-4 HN(CH2CO2H)2 100g
N0732 In-Sb ETCHANT, 에칭액 20L
I0021 Indigo carmine 13,4969 860-22-0 C16H8N2Na2O8S2 500g
I0020 Indigo carmine 13,4969 860-22-0 C16H8N2Na2O8S2 25g
I0860 Indigo carmine, high purity biological stain (=C.I.73015) 13,4969 860-22-0 C16H8N2Na2O8S2 25g BIO

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف